Obec Vrbovec
Obec
Vrbovec

Kaple Svatého Bartoloměje

English version  |  Deutschversion


kaplekaplekaplekaplekaple

 

Kaple Svatého Bartoloměje
 

Na konci vesnice, podél cesty na Strachotice, stávala malá kaplička. S rozvojem zemědělského družstva cesta zmizela a kaplička se ocitla za plotem, schovaná za prasečínem. A zapomenutá chátrala. Až se změnou vlastníka při demolici nepotřebných budov se znovu objevila. Nicméně v žalostném stavu. Bylo škoda ji jen tak zbourat. Bylo zbytečné ji na tomto místě opravovat. Pan Pevný, předseda zemědělského družstva, se proto rozhodl ji znovu postavit. 

INVESTOR     
Ing. Jiří Pevný, zástupce společnosti Agrodružstvo Vrbovec, oslovil obec Vrbovec, zda by pro kapličku na svých pozemcích nenašla důstojnější místo. Na vlastní náklady připravil projekt i výstavbu. Po jejím dokončení ji slavnostně věnoval obci.

ARCHITEKT      
Kapli navrhl Ing. arch. Martin Navrkal Ph.D. Jeho architektonická koncepce je moderní, ale zároveň s pokorou navazuje na archetypy historických sakrálních staveb v krajině na pomezí jižní Moravy a Dolního Rakouska. Komponoval ji mimo jiné s využitím secio aurea (zlatého řezu), který se objevuje v mnoha dílech starých mistrů a je vyjádřením principu růstu a rozvoje v přírodě. Její půdorys je obdélníkový, zakončený kruhovou apsidou. 

VÝSTAVBA     
Firma Atlanta a.s. stavěla kapli od června do srpna 2022. Její zedníci, truhláři, tesaři, zámečníci, klempíři, kováři i malíři odvedli dobrou práci. Kapli vystavěli na obecním pozemku, v místě které pro ni vybral starosta obce Jiří Písař spolu s architektem 
a investorem. Umístění má pomoci zdůraznit osy stávajících cest v krajině. Zároveň ji začleňuje mezi ostatní starší drobné prvky sakrální krajinné architektury. Na tomto místě má oslovovat pěší, vybízet k sesednutí z kola i k zastavení vinařů a zemědělců. Je orientována přibližně ve směru východ – západ. Ranní slunce osvítí apsidu, rozzáří obraz v okně a osvětlí část kaple, při západu slunce vstupují paprsky hluboko do interiéru vstupní branou. Od cesty k ní vede mlatová pěšina, z každé strany byla vysazena jedna lípa.

STAVEBNÍ PRVKY     
 Jednoduchá architektura a čisté tvary stavby dávají vyniknout detailům a klasické ruční řemeslné práci. Všimnout si lze mnoha prvků. Tesařské spoje krovu, cihelná vazba pod stolovou deskou nebo křivka římsy si zaslouží pozornost. Část zdiva kaple a kompletní zdivo oltáře pochází z původní kapličky. Střešní krytina je pálená „bobrovka“ zmenšeného formátu, tzv. věžová taška. Vstupní schod pochází z již zbouraného pavilonu Staré nemocnice na Vídeňské ulici ve Znojmě.

OBRAZ   
Dominantou interiéru je obraz malovaný na skle, který je součástí vestavěné skříně tvořící jediné okno do kaple. Vinařský motiv obrazu je vyjádřením citátu: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti“ Jan 15.5  Obraz technikou vypalovaných barev na sklo namalovala znojemská malířka Hanka Dostálová.

SVATÝ BARTOLOMĚJ   
Kaple byla zasvěcena svatému Bartoloměji, jednomu z dvanácti Ježíšových učedníků. Je patronem mnoha živností, také pastevců, zemědělců a vinařů. Narodil se v Káni Galilejské. Podle legend kázal slovo Boží v Malé Asii, na severu Indie, v Persii a v Arménii, kde byl také zaživa stažen z kůže a poté podle legendy sťat. Svátek má 24. srpna. V lidové meteorologii má tento den významné postavení jako přelom mezi létem a podzimem.

Pojí se k němu celá řada pranostik: 
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí konec bouřkám.

ŽEHNÁNÍ KAPLE    
29. srpna 2022 v rámci slavnosti nazvané Letní noc ve vinici byla kaple za přítomnosti investora, architekta, vedení stavební firmy i několika řemeslníků slavnostně předána obci. Pan farář Jaroslav Kárník ji požehnal.

ZARÁŽENÍ HORY    
V jejím bezprostředním okolí se poslední sobotu v srpnu koná v rámci posvícenského víkendu slavnost, jejíž součástí je také zarážení hory. Jedná se o symbolické ukončení práce ve vinicích před zahájením sklizně, vinobraním. Vinaři vztyčením dlouhé tyče ozdobené požehnanou kyticí z devatera bylin dávají všem na vědomí, že do vinohradů je nyní vstup zakázán. Před špačky i zloději hlídají úrodu odteď hotaři, strážci vinic. V tento den se okolo kaple zpívá, tančí, koštuje víno, posedává na lavicích i na dekách v trávě. Koná se Letní noc ve vinici, neboli vinohradnický piknik.


English version

 

St. BARTHOLOMEW'S CHAPEL


THE STORY OF THE CHAPEL
At the end of the village, along the road to Strachotice, there used to be a small chapel. With the development of the co-operative farm, the road disappeared and suddenly the chapel was hidden over a fence behind a piggery all forgotten slowly decaying. While working on the demolition of dilapidated buildings, the new owner, Mr. Pevný, chairman of the co-operative farm, decided to build a new chapel instead of repairing the ruined building at its original site.

INVESTOR
Ing. Jiří Pevný, chairman of the co-operative farm Agrodruřstvo Vrbovec, tried to find a suitable, more dignified location for the chapel. At his own expense he invested into the project including the construction. After its completion, he ceremoniously dedicated it to the village.

ARCHITECT
The chapel was designed by Ing. arch. Martin Navrkal Ph.D. Its architectural concept is modern humbly respecting the archetypes of historical sacred buildings in the landscape on the border of South Moravia and Lower Austria. Among other things he made use of the secio aurea (golden section), which appears in many works of the old masters expressing the principles of growth and development in nature. Its layout is rectangular with a circular apse.

CONSTRUCTION
Construction company Atlanta Incorporated was building the chapel from June to August 2022. Its masons, joiners, carpenters, locksmiths, tinsmiths, blacksmiths and painters did a good job. They built the chapel on a location chosen by the mayor of the village, Jiří Písař, together with the architect and the investor. The site is intended to help emphasize the axes of existing roads in the landscape. At the same time, it blends in with other already existing elements of sacral landscape architecture. The chapel should appeal to pedestrians encouraging them to get off their bikes as well as winegrowers and farmers to stop. It is oriented approximately in the east-west direction when the morning sun illuminates the apse brightening the painted glass bringing the morning light to part of the chapel. At sunset the rays enter deep into the interior through the entrance door. Outside the chapel there is a footpath connecting the road with one linden tree planted on each side.

BUILDING ELEMENTS
The simple architecture and pure shapes of the building let the details and classic handcraft work stand out. You can especially notice the carpentry joints of the roof truss; the brick bond under the tabletop or the curve of the ledge.
Part of the chapel's masonry and the complete altar's masonry come from the original chapel. The roof covering is the so-called “spire tile”, which is a reduced format of burnt roofing tiles. The entrance staircase is upcycled as it is taken from already demolished Old Hospital pavilion on Vídeňská Street in Znojmo.

COLORED GLASS
The interior is dominated by a coloured glass, which is part of a built-in cabinet forming the only window to the chapel. The grape vine pattern of the painting is an expression of the quote: "I am the vine, you are the branches" John 15.5 The author of the painting is Hanka Dostálová, the local artist from Znojmo.

St. BARTHOLOMEW
The chapel is dedicated to St. Bartholomew, one of the twelve disciples of Jesus. He is the patron of many trades, including shepherds, farmers and winemakers. He was born in Cana of Galilee. According to legend, he preached the word of God in Asia Minor, northern India, Persia and Armenia, where he was skinned alive and then, according to legend, beheaded. His name day is August 24. In folk meteorology, this day has an important position as the turning point between summer and autumn. A number of folk sayings are associated with it:

 • After St. Bartholomew´s day the sun is not so hot anymore.
 • St. Bartholomew shortens the afternoon.
 • The weather on St. Bartholomew´s day will be like this all autumn.
 • If you talk about St. Bartholomew beautifully, the winemakers will smile.
 • St. Bartholomew brings clouds and puts an end to storms.

BLESSING OF THE CHAPEL
On August 29, 2022, as part of a celebration called Summer Night in the Vineyard, the chapel was ceremoniously handed over to the village in the presence of the investor, the architect, the management of the construction company and several craftsmen. The parish priest Jaroslav Kárník blessed it and it was dedicated to St. Bartholomew.
 
LOCKING THE VINEYARD
In immediate vicinity of the chapel, a celebration is held on the last Saturday in August as part of the Epiphany weekend, which features ceremonious locking of the vineyard. It is a symbolic end of work in the vineyards before the harvest. By erecting a long pole decorated with a bouquet compiled of nine different herbs, the winegrowers let everyone know that entry to the vineyards is prohibited  and harvesters - guardians of the vineyards, guard the grapes protecting them from starlings and thieves. On the Summer Night in the Vineyard – an open-air festival, people sing, dance, taste wine, sit on benches and blankets in the grass around the chapel having a picnic.
 


Deutschversion

 

DIE KAPELLE DES HEILIGEN BARTHOLOMÄUS


DIE GESCHICHTE DER KAPELLE
Am Ende der Ortschaft, an der Straße nach Strachotice (Rausenbruck), befand sich früher eine kleine Kapelle. Mit der Entwicklung der Agrargenossenschaft verschwand die Straße und die Kapelle befand sich eines Tages hinter dem Zaun, versteckt hinter einem Schweinestall. Und vergessen verfiel sie. Erst mit dem Besitzerwechsel und dem Abriss der unbrauchbaren Gebäude tauchte sie wieder auf. Allerdings in einem erbärmlichen Zustand. Es wäre schade sie einfach abzureißen. Es war sinnlos, sie an dieser Stelle zu renovieren. Herr Pevný, der Vorstand der Agrargenossenschaft, beschloss daher, sie wieder aufzubauen.

DER INVESTOR
Ing. Jiří Pevný, Vorstand der Agrargenossenschaft Vrbovec, wandte sich an die Gemeinde Vrbovec (Urbau), um einen würdigeren Platz für die Kapelle auf ihrem Grundstück zu finden. Er bereitete das Projekt und den Aufbau auf eigene Kosten vor. Nach der Fertigstellung weihte er die Kapelle feierlich der Gemeinde.

DER ARCHITEKT
Der Entwurf der Kapelle wurde von Ing. Arch. Martin Navrkal entworfen. Seine architektonische Konzeption ist modern, orientiert sich aber gleichzeitig bescheiden an den Archetypen historischer Sakralbauten in der Landschaft an der Grenze zwischen Südmähren und Niederösterreich. Er komponierte es unter anderem mit der secio aurea (goldener Schnitt), die in vielen Werken der Alten Meister vorkommt und Ausdruck des Wachstums- und Entwicklungsprinzips in der Natur darstellt. Der Grundriss ist rechteckig und wird von einer runden Apsis gekrönt. 

DER AUSBAU
Die Kapelle wurde von Juni bis August 2022 von der Firma Atlanta a.s. gebaut, deren Maurer, Zimmerer, Schreiner, Schlosser, Spengler, Schmiede und Maler gute Arbeit leisteten. Die Kapelle wurde auf einem gemeindlichen Grundstück gebaut, das der Bürgermeister der Gemeinde, Jiří Písař, zusammen mit dem Architekten und dem Investor dafür ausgewählt hat. Der Standort soll dazu beitragen, die Achsen der vorhandenen Wege in der Landschaft zu betonen. Gleichzeitig fügte sie sich in andere ältere kleine Elemente der sakralen Landschaftsarchitektur ein. Sie soll an diesem Ort die Fußgänger ansprechen, die Radfahrer lockern vom Fahrrad abzusteigen und die Winzer und Landwirten zu verweilen aufzufordern. Sie ist ungefähr in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Die Morgensonne beleuchtet die Apsis, erhellt das Bild im Fenster und beleuchtet einen Teil der Kapelle. Bei Sonnenuntergang dringen die Strahlen durch das Eingangstor tief in den Innenraum ein. Von der Straße aus führt ein Kiesweg dorthin, an dessen Seiten je eine Linde gepflanzt ist.

DIE BAUELEMENTE
Die einfache Architektur und die klaren Formen des Gebäudes lassen die Details und die klassische Handwerkskunst hervorstechen. Viele Elemente sind auffällig. Die Zimmermannsfugen des Dachstuhls, der Ziegelverband unter der Tischplatte oder der Schwung des Gesimses verdienen Aufmerksamkeit. Ein Teil des Kapellenmauerwerks und das komplette Altarmauerwerk stammen aus der ursprünglichen Kapelle. Der Dachbelag ist ein gebrannter „Biberschwanzziegel“ verkleinerten Formates, der sogenannte Turmziegel. Die Eingangsstufe stammt aus dem bereits abgerissenen Pavillon des Alten Krankenhauses in der Vídeňská-Straße in Znojmo (Wienerstraße, Znaim).

DAS BILD
Der Innenraum wird von einem Glasgemälde beherrscht, das Teil eines Einbauschranks ist, der das einzige Fenster zur Kapelle bildet. Das Motiv des Weinstocks auf dem Gemälde ist Ausdruck des Zitats "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben" aus Johannes 15.5 Das Gemälde wurde von der Znaimer Künstlerin Hanka Dostálová in der Technik der gebrannten Farben auf Glas gemalt.

ST. BARTHOLOMÄUS
Die Kapelle wurde dem Heiligen Bartholomäus gewidmet, einem der zwölf Jünger Jesu. Er ist der Schutzpatron vieler Berufe, darunter Hirten, Bauern und Winzer. Er wurde in Kana in Galiläa geboren. Der Legende nach predigte er das Wort Gottes in Kleinasien, Nordindien, Persien und Armenien, wo er auch lebendig gehäutet und anschließend enthauptet wurde. Sein Festtag ist der 24. August. In der Volksmeteorologie nimmt dieser Tag eine wichtige Stellung als Wendepunkt zwischen Sommer und Herbst ein. Er wird mit einer Reihe von Bauernregeln in Verbindung gebracht: 

 • Seit dem Bartheltag scheint die Sonne nicht mehr so oft.
 • St. Bartholomäus macht den Nachmittag kürzer.
 • Wie das Wetter am Bartheltag ist, so wird auch der ganze Herbst sein.
 • Wenn es am St. Bartholomäus-Tag schön ist, lachen die Winzer.
 • St. Bartholomäus bringt die Wolken und macht Schluss mit den Stürmen.
  * freie Übersetzung aus der tschechischen Sprache

DIE SEGUNG DER KAPELLE
Am 29. August 2022 wurde die Kapelle im Rahmen des Festes namens Sommernacht im Weinberg im Beisein des Investors, des Architekten, der Leitung der Baufirma und einiger Handwerker offiziell an die Gemeinde übergeben. Der Pfarrer Jaroslav Kárník segnete sie und sie wurde dem Heiligen Bartholomäus geweiht.

HIATABAM AUFSTELLEN
Am letzten Samstag im August findet in der unmittelbaren Umgebung der Kapelle ein Fest im Rahmen des Kirchweihwochenendes statt, wobei auch der Hiatabam aufg´stellt wird. Dies ist der symbolische Abschluss der Arbeit in den Weinbergen, bevor die Ernte, die Weinlese, beginnt. Die Winzer stellen einen langen Stock auf, der mit einem gesegneten Strauß aus neun Kräutern geschmückt ist, um allen mitzuteilen, dass die Weinberge von nun an nicht mehr betreten werden dürfen. So bewahren die Hiater, die Weinbergwächter, die Ernte vor  Staren und Dieben. An diesem Tag wird es rund um die Kapelle gesungen, getanzt, Wein verkostet und auf Bänken und Decken im Gras gesessen. Mit einem Picknick wird die Sommernacht im Weinberg gefeiert.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: